روش مطالعه

هر چه جلوتر می‌رویم بیش از آن که به حافظه خود رجوع کنیم به حافظه گوشی‌های هوشمند و ابزارهای الکترونیکی همراه خود مراجعه می‌کنیم. از این رو کم کم بسیاری از چیزها را فراموش می‌کنیم. در ادامه مرور مختصری بر ترفندهای ساده برای تقویت حافظه خواهیم داشت. ادامه مطلب...
دوتمرین دیگر برای افزیش سرعت و دقت چشم :در این مطلب دو تمرین متفاوت از گذشته برای افزایش سرعت و دقت و استقلال عمل چشم آموزش می دهیم . ادامه مطلب...